Hi5 LESVOORWAARDEN

Een lesuur duurt 60 minuten.

Indeling naar niveau, aanstelling en de toewijzing van een leraar is voorbehouden aan het hoofd van tennisschool Hi5.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien het hoofd van tennisschool Hi5 dit noodzakelijk acht kunnen, in onderling overleg, wijzigingen aangebracht worden aan de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen. In de schoolvakanties kan les gegeven worden. Inhaallessen die uitvallen door officiële feestdagen kunnen in vakanties worden gepland.

Lesdagen zijn terug te vinden op de site van tennisschool Hi5.

In de zomerperiode dien je lid te worden van de vereniging (TC Madison). Meer info vind je op www.tcmadison.be.

Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

Als lessen vanwege het weer niet kunnen doorgaan, worden deze in principe ingehaald. Inhaallessen worden in principe gepland in vakanties, weekends of aansluitend aan de reguliere cursus.

De trainer/trainster beoordeelt of een les al dan niet kan doorgaan. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel kan je altijd contact op te nemen met de trainer of hoofd van tennisschool Hi5.

Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.

Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren worden behandeld.

Door ondertekening van het inschrijfformulier ben je een betalingsverplichting aangegaan. Ook al maak je geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.

Na inschrijving ontvang je een mail met de vraag tot betaling van een voorschot. Na betaling van het voorschot is jouw inschrijving definitief.

Bij de eerste les betaal je ofwel het resterende bedrag contant (stages) of delen we je het resterende bedrag mee (tenniscursus).

Indien een inschrijver niet op de opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden , is er geen sprake van een betalingsverplichting en zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort worden.

Je kan tot maximum 4 weken voor aanvang van de cursus annuleren. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren met opgave van reden. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Bij minder deelnemers per les kan in overleg het lesgeld a rato aangepast worden.

Het hoofd van tennisschool Hi5 is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.